ประวัติ  นายปรีชา  จ่าสิงห์

1.ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นายปรีชา  จ่าสิงห์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  อันดับ คศ.5(4)  ขั้น 75,560 บาท

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) เอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ภูมิลำเนา  252 หมู่ 4 ตำบลวังชัย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

บิดาชื่อ  จ.ส.ต.เปรม  จ่าสิงห์   (เสียชีวิต)

มารดาชื่อ  นางบัวเรียน  จ่าสิงห์  (เสียชีวิต)

คู่สมรส  นางจิรพรรณ  จ่าสิงห์  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนน้ำพอง

บุตรชื่อ  นางสาวกานต์ชนก  จ่าสิงห์  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ปี พ.ศ. 2525

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ปี พ.ศ. 2529

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ปี พ.ศ. 2534

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) ปี พ.ศ. 2537

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ปี พ.ศ. 2542

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ปี พ.ศ. 2546

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2558

เหรียญจักรพรรดิมาลา ปี พ.ศ. 2548

 

3.วิสัยทัศน์ผู้อำนวยการ

โรงเรียนน้ำพองเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้คู่ชุมชน  พัฒนาคนสู่ครูมืออาชีพ  รีบสร้างระบบธรรมาภิบาล  เน้นการสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้นโยบายของเศรษฐกิจพอเพียง

 

4.ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ

วิชาเอก

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

คุรุศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

พิเศษครูมัธยม

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาตอนปลาย

ประถมศึกษาตอนต้น

บริหารการศึกษา

บริหารการศึกษา

-

 -

ม.ศ.3

ป.7

ป.4

มหาวิยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอบสนามกลาง

 วิทยาลัยครูเลย

โรงเรียนน้ำพองศึกษา

โรงเรียนน้ำพอง

โรงเรียนสถานีน้ำพอง

(ชุมชนหนองกุงวิทยา)

2549

2530

2522

2521

2518

2515

2512

 

5.ประวัติการรับราชการ

วันเดือนปี

ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน/สังกัด

1 กันยายน 2521

1 เมษายน 2522

1 เมษายน 2525

1 เมษายน 2531

2 ตุลาคม 2534

28 มิถุนายน 2537

1 พฤษภาคม 2540

5 พฤษภาคม 2541

20 ธันวาคม 2542

20 กันยายน 2556

ครู 1 ระดับ 1

ครู 1 ระดับ 1

ครู 2

อาจารย์ 1

อาจารย์ 2

ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

อาจารย์ใหญ่

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนบ้านวังม่วง  กิ่งอำเภอเปือยน้อย  สปจ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านกุดพังทุย สปอ.น้ำพอง สปจ.ขอนแก่น

โรงเรียนน้ำพอง สปอ.น้ำพอง สปจ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สปอ.น้ำพอง สปจ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง  สปอ.น้ำพอง สปจ.ขอนแก่น

โรงเรียนน้ำพอง สปอ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สปอ.หนองสองห้อง สปจ.ขอนแก่น

โรงเรียนน้ำพอง  สปอ.น้ำพอง  สปจ.ขอนแก่น

โรงเรียนน้ำพอง สปอ.น้ำพอง  สปจ.ขอนแก่น

โรงเรียนน้ำพอง  สพป.ขอนแก่น เขต 4 

 

6.ผลงานดีเด่น

    -รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น  สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอน้ำพอง  พ.ศ.2542และ พ.ศ.2544

    -รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น  สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2544

-รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ของ สก.ส.ค. ปี พ.ศ.2554

-รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี จากสำนักงานคุรุสภา ปี 2550

-ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนน้ำพองศึกษา ปีพ.ศ.2556และปีพ.ศ.2560